OWS

OWS

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

obowiązujące w umowach zawieranych przez

Colmec Sp. z o.o. w Rudnie

§ 1

1.    Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwanej dalej OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów, których producentem i sprzedawcą jest Colmec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudnie, ul. Przemysłowa 5, 83-121 Rudno, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000161481.
2.    OWS stanowi integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez Colmec Sp. z o.o. w tym również umów zawieranych w formie pisemnego zamówienia, oferowanych na rzecz podmiotu, który dokonuje zakupu.
3.    OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie Colmec Sp. z o.o. lub na stronie internetowej www.colmec.pl i www.sklepwarsztatowy.pl.
4.    Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.
5.    Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.
6.    Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.
7.    Wszystkie ustalenia przedstawicieli sprzedaży są wiążące tylko w przypadku ich potwierdzenia na piśmie.

§ 2

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:

1.    Sprzedający – Colmec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 5, 83-121 Rudno, NIP: 5930100974, REGON: 190538290.

2.    Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
3.    Termin płatności – dzień w którym należność za towar staje się wymagalna.

4.    Towar – rzeczy ruchome, usługi, dobra które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

5.    Zamówienie – oferta zakupu produktów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem, faksem lub e – mailem, zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego produktu, ilość, dane Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów.

6.    Potwierdzenie – pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia, złożone kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem, co najmniej ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności.

§ 3


1.    Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy, katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez Sprzedającego mają charakter poglądowy i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na ciągłe zmiany zachodzące w branży technicznej.
2.    Sprzedawca nie odpowiada za błędny dobór towaru przez kupującego lub niewłaściwą interpretację informacji oraz danych technicznych zawartych w propozycji handlowej, katalogach, prospektach, stronie internetowej lub innych materiałach, które otrzymał lub uzyskał Kupujący.
3.     Do zawarcia Umowy dochodzi w szczególności poprzez:
a)    Złożenie przedstawicielowi Sprzedawcy przez Kupującego zamówienia (stanowiącego  ofertę zwarcia Umowy) w jakiejkolwiek formie (w tym również ustnej, elektronicznej tub poprzez  podpisanie przez Kupującego dokumentu Zamówienia) i przyjęcie tego zamówienia przez Sprzedawcę w jakiejkolwiek formie (w tym również ustnej lub elektronicznej) lub w sposób dorozumiany, poprzez przystąpienie przez Sprzedawcę do realizacji zamówienia. Złożenie zamówienia może być poprzedzone złożeniem Kupującemu przez przedstawiciela Sprzedawcy Propozycji Handlowej w formie pisemnej tub mailowej.
b)    Złożenie przez Kupującego zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego na stronie internetowej Sprzedawcy www.sklepwarsztatowy.pl i przyjęcie tego zamówienia przez Sprzedawcę, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego zamieszczonym na tej stronie.
c)    podpisanie przez osoby upoważnione do reprezentacji Sprzedawcy i Kupującego Umowy sporządzonej w formie pisemnej.

4.    Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.
5.    Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. pożar, strajk, embargo, wstrzymanie transferu dewiz, ograniczenia energetyczne.

§ 4

1.    W przypadku odmiennych ustaleń między stronami ceną towaru jest cena wynikająca z potwierdzenia zamówienia.

2.    Ceny podawane przez Sprzedającego są zawsze cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.
3.    Jeżeli cena została określona w obcej walucie i ma być przeliczona na PLN, przeliczanie następuje według kursu sprzedaży dewiz banku PKO Bank Polski S.A. z dnia wystawienia faktury VAT ze sprzedaży towaru.

 

§ 5

1.    Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru w terminie wskazanym w fakturze.

2.    Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, podanym na fakturze, albo dzień zapłaty gotówką.

3.    W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, a także żądania przedpłaty na towary z przyjętych już do realizacji następnych zamówień.

4.    Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważnia Sprzedającego do przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.

5.    Jeżeli strony nie postanowią inaczej zapłata za zamówiony towar realizowana jest bez potrąceń i kompensat roszczeń wzajemnych.

6.    Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w ustalonym terminie.

 

§ 6

1.    Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem operatora logistycznego.
2.    Termin dostawy Towaru określony jest każdorazowo w Umowie, przy czym w celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości Strony ustalają, że w przypadku gdy:
a)    Do zawarcia Umowy dochodzi w sposób określony w art. 3 ust. 3 pkt 1 Ogólnych Warunków, termin dostawy Towaru określony jest w złożonym przez Kupującego zamówieniu ( w szczególności w Dokumencie Zamówienia), przyjętym przez Sprzedającego do realizacji. Jeżeli termin dostawy Towaru nie wynika wprost z zamówienia, a zamówienie było poprzedzone Propozycją Handlową przyjmuje się, że termin dostawy Towaru określony w Propozycji Handlowej jest wiążący dla Stron.
b)    Termin dostawy Towaru nie został inaczej wskazany, przyjmuje się, że wiążący dla Stron jest termin 30 dni od zapłaty dla Kupującego całej ceny sprzedaży Towaru.
3.    Jeżeli Kupujący zgodnie z Umową jest zobowiązany do zapłaty całości ceny z góry, zapłaty zaliczki lub zadatku albo do dostarczania określonych dokumentów lub pozwoleń, termin dostawy biegnie od dnia następującego po dniu, w którym kupujący wywiązał się z tych zobowiązań.
4.    Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę, czyli wydania Towaru, jest magazyn Sprzedawcy. Kupujący jest zobowiązany do odbioru Zamówionego Towaru z Magazynu Sprzedawcy wskazanego przez Sprzedawcę.

5.    Terminy dostawy wynikające z uzgodnień między stronami, mogą ulec zmianie w przypadku zdarzeń, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

6.    Jeżeli kupujący wydłuży ustalony termin dostawy lub w przypadku nie przyjęcia towaru, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu i kosztami magazynowania w wysokości 0,1% wartości sprzedaży za każdy dzień przechowywania.

7.    Jeżeli opóźnienie w odbiorze towaru przekracza 2 tygodnie lub jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia towaru, stosuje sią zasady określone w paragrafie 3 ust 5.

8.    Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki, oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także niezwłocznie przy odbiorze przesyłki zgłosić przewoźnikowi oraz w terminie 3 dni Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.
9.    Zastrzega się prawo Sprzedawcy do wydania Towaru różniącego się od Towaru określonego w Umowie. W przypadku, gdy zmiany takie dokonane zostały przez producenta w danym modelu lub typie Towaru po zawarciu umowy. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie będą mieć wpływu na funkcjonalność, jakość, wytrzymałość i estetykę towaru. Dostarczenie Towaru różniącego się od określonego w Umowie w takim zakresie nie stanowi zmiany Umowy, stanowi należyte wykonanie Umowy przez Sprzedawcę i nie uprawnia Kupującego od odstąpienia Umowy, ani do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
10.    W przypadku transportu Towaru poza Magazyn Sprzedawcy, Kupujący ponosi koszty transportu i rozładunku, zobowiązany jest na swój koszt i ryzyko zapewnić rozładunek oraz sprawdzenie dostarczonych Towarów i ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty Towaru od momentu wydania Towaru z Magazynu Sprzedawcy, w tym powierzenia do przewoźnikowi.

 

§ 7

1.    Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru, co ma taki skutek, iż Sprzedający jest właścicielem towaru do chwili pełnego zapłacenia należności za odebrany towar oraz innych należności wynikających z umowy sprzedaży bez względu na miejsce składowania lub zamontowania w innych przedmiotach.

2.    Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Sprzedającego w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie Sprzedającego jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem własności.

§ 8

1.    Sprzedawca jest podmiotem, który realizuje roszczenia gwarancyjne.
2.    Warunki udzielonej gwarancji będą określone w dokumencie gwarancyjnym doręczonym wraz z Towarem.
3.    Jeżeli z dokumentu gwarancyjnego lub odrębnych ustaleń Stron nie wynika inaczej, lub jeżeli dokument gwarancyjny nie został wydany, przyjmuje się, że gwarancja zostaje udzielona na następujących warunkach:
a)    Gwarancją objęte są wyłącznie Towary fabrycznie nowe tylko w zakresie wad fizycznych powstałych z przyczyn tkwiących w Towarze, o ile wady te ujawnią się w terminie dwunastu miesięcy od daty dostawy Towaru,
b)    Reklamację należy zgłosić poprzez wypełnienie karty gwarancyjnej w jeden z następujących sposobów:
– za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.colmec.pl lub www.sklepwarsztatowy.pl;
– bezpośrednio u Sprzedawcy;
c)    Reklamację należy zgłosić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z gwarancji;
d)    Reklamowany Towar należy dostarczyć na wskazany adres Sprzedawcy:

Colmec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Przemysłowa 5, 83-121 Rudno
z dopiskiem „reklamacja”
lub przekazać przedstawicielowi Sprzedawcy;

e)    Do reklamowanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu Towaru wraz z prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną,
f)    Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia doręczenia reklamowanego Towaru do siedziby Sprzedawcy. W przypadku gdyby rozpatrzenie reklamacji okazało w tym terminie niemożliwe, Sprzedawca poinformuje Kupującego i rozpatrzy reklamację w możliwie krótkim terminie.
g)    w ramach gwarancji Sprzedawca zobowiązany jest do usunięcia wady fizycznej Towaru lub do dostarczenia Towaru wolnego od wad (według wyboru Sprzedawcy).
4.    W przypadku, gdy reklamacja okaże się nieuzasadniona, w tym w szczególności, gdy uszkodzenie Towaru nastąpiło z winy Kupującego, wszelkie koszty związane z procedurą reklamacyjną (w tym w szczególności koszty transportu Towaru) zobowiązany jest pokryć Kupujący.
5.    Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest w całości wyłączona.

 

§ 9

Z wyłączeniem przypadków winy umyślnej, odpowiedzialność Sprzedawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy (w tym w szczególności zobowiązań Sprzedawcy wynikających z udzielonej gwarancji) obejmuje jedynie rzeczywiste straty poniesione przez Kupującego, z wyłączeniem utraconych przez niego korzyści.

§ 10

Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.

 

§ 11

1.    Prawem właściwym dla OSW jest prawo polskie.
2.    Teksty umowy i OWS w języku polskim są wersją oryginalną.
3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.    Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.
5.    Kupujący nie jest uprawniony do przenoszenia jakichkolwiek praw wynikających 2 Umowy na jakikolwiek podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.

6. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z        wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.
7.    Aktualna treść Ogólnych Warunków jest dostępna na stronie internetowej Sprzedawcy. Ogólne Warunki można utrwalić, pozyskać, przechowywać i odtwarzać w każdym czasie, poprzez wydrukowanie lub pobranie w formacie PDF ze strony internetowej Sprzedawcy i zapisanie w pamięci komputera lub innego odpowiedniego nośnika danych.
8.    Niniejsze Ogólne Warunki stosuje się od dnia 01 stycznia  2016 roku.

EcoTire BOSS Giti Kumho Tires Torque Dunlop Thunder Semperit